Živočišná výroba

      V oblasti živočišné výroby se zabýváme chovem skotu holštýnského plemene. V letech 1996-2001 proběhla první vlna modernizace ustájení hospodářských zvířat v řádu desítek milionů korun, která výrazně zvýšila produktivitu práce. Modernizace provozů v celkové výši investic přesahujících 68 milionů korun proběhla pomocí dlouhodobých úvěrů. Významnou pomocí pro ekonomiku těchto investic byla pomoc Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. prostřednictvím dotací úroků a jištění úvěrů.

     Vstup do Evropské unie v roce 2004 znamenal možnost čerpání prostředků evropských fondů prostřednictvím Operačního programu zemědělství (dále jen OPZ), respektive Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Požadavky na welfare zvířat a přísná kriteria v oblasti skladování statkových hnojiv tak určily směr budoucích investic. V letech 2007-2008 byla vystavěna nová jímka na kejdu v Srbech s kapacitou 5000 t, zrekonstruováno hnojiště v Třebnicích, modernizována stáj pro výkrm býků v Třebnicích, rovněž byly modernizovány stavební prvky na VKK Srby a modernizovány technologické prvky dojíren v Srbech a ve Březí. Druhou vlnu investic do provozů živočišné výroby pak završila modernizace farmy ve Březí v roce 2011 (rozšíření stáje, nová jímka na hnojůvku). Celkové investice "druhé vlny" modernizace dosáhly výše téměř 75 mil. korun. U všech těchto investic jsme byli úspěšní při podání žádosti o dotaci z OPZ, resp. PRV.

       I v dalších letech jsme byli v oblasti živočišné výroby investičně aktivní. Nová stáj pro 46 kusů suchostojných kráv byla vystavěna na farmě ve Březí. V roce 2015 byl na VKK Srby pořízen systém sledování pohybové aktivity a zdravotního stavu dojnic SCR Heatime, který výrazně napomáhá zootechnické a veterinární práci. Do stáje ve Březí byl ve stejném roce pořízen nový tank na mléko spolu s využitím odváděného tepla pro vyhřívání napáječek ve stáji.

     V roce 2017 proběhla rekonstrukce farmy v Dolním Metelsku, kde bylo vytvořeno kompletní zázemí pro odchov jalovic. Mimo rekonstrukce dvou stájí pro jalovice (240 kusů), respektive vysokobřezí jalovice (130 kusů), byl vybudován nový dvoukomorový senážní/silážní žlab a rekonstruována hnojiště u obou stájí. Současně proběha demolice nevužívaného vepřína. Celkové náklady investice dosáhly téměř 26 mil. Kč, z prostředků Programu rozvoje venkova jsme ale získali investiční dotaci ve výši 10 mil. Kč.

     Rok 2018 byl ve znamení rekonstrukce horní stáje ve Březí, kde došlo ke zvýšení stavu dojnic. Rozšířením a stavební úpravou stáje byl rovněž zvýšen tzv. welfare zvířat, což se okamžitě objevilo ve zvýšení užitkovosti dojnic. Při žádosti o dotaci z PRV jsme tentokrát nebyli úspěšní a investici v celkové výši cca 13 mil. Kč jsme financovali zčásti bankovním úvěrem a z vlastních zdrojů.

     V letošním roce počítáme s poslední rekonstrukcí stáje ve Březí, která naváže na akci z roku 2011. Bude pořízena nová konstrukce střechy na polovině stáje, která zvýší kapacitu vzduchu ve stáji a zlepší výměnu vzduchu, současně bude plně využit samochodný krmný vůz i v této části stáje. Nejvýznamnější investicí pro tento i rok příští ale bude výstavba nové budovy dojírny spolu s tzv. čekárnou u VKK Srby a kompletní vybavení dojírny v typu "strmá rybina 2x16 s rychlým odchodem". Na tyto dvě akci jsme získali příslib dotace z podzimního kola 2018 Programu rozvoje venkova. Součástí budovy dojírny bude i nové zázemí pro zaměstnance. V původních prostorách dojírny a zaměstnaneckého zázemí dojde k výstavbě dalšího stání pro cca 50 dojnic.

Chov skotu

      Meclovská zemědělská, a. s. dnes chová cca 2.500 kusů skotu, z toho 1000 dojnic. Průměrná užitkovost na dojnici a rok činí 10.860 litrů (2018). Dojnice jsou ustájeny v Srbech u Horšovského Týna (650 kusů) a ve Březí u Meclova (350 kusů). Veškerou tržní produkci kravského mléka prodáváme do Mlékárny Klatovy, a. s. . Další kategorie skotu jsou pak ustájeny na farmách v Třebnicích, Dolním Metelsku, Vítání a v Hostouni u H.Týna.

Chov prasat

       Meclovská zemědělská, a. s. až do března roku 2017 provozovala chov prasat. Bylo chováno cca 3.000 kusů prasat, z toho 270 prasnic. Rekonstrukce objektu teletníku v Mašovicích v letech 2000-2001 umožnila Meclovské zemědělské, a. s. koncentrovat chov prasnic a následný odstav selat do jednoho místa. Navazující výkrm prasat byl dříve realizován na farmách na Dolním Baldově a Dolním Metelsku, poté v pronajatých objektech bývalého Společného podniku v Poběžovicích. Část produkce selat bylo prodávána společnosti ZOD Mrákov k dalšímu výkrmu. Výpověď z nájmu prostoru výkrmen prasat v Poběžovicích v roce 2016 vedl k ukončení již tak dlouhodobě ztrátového chovu prasat. Chovem prasat se Meclovská zemědělská, a. s. , respektive její právní předchůdci ZD (a JZD) Meclov zabývala téměř 40 let.. . 

Chovatelské úspěchy

      Asi nejslavnější kapitolou společnosti let 2005-2009 jsou chovatelské úspěchy dosahované na českých a evropských výstavách s trojicí dojnic Fanatička, Lidka a Ester. Je zde třeba uvést, že jde o dojnice z produkčních stád, nikoliv stád speciálně připravovaných na výstavy. Zcela jistě je nejznámější "redka" Fanatička, šampionka výstavy Přerov 2005, držitelka 4. místa celosvětové soutěže Red Champions around the World 2005. Na tomto chovatelském poli je třeba zmínit dlouholetou spolupráci s firmou Insemina Horšovský Týn ing. Václava Šalouna. O Fanatičce dokonce byla nazpívána i písnička "Meclovská", kterou složili pánové Áda Školka a Vladimír Salčák a kterou si můžete poslechnout na úvodní stránce těchto stránek.

 

Fanaticka Lidka Ester