Rostlinná výroba

Meclovská zemědělská, a. s. hospodaří v podmínkách výrobního typu bramborářského, subtypu ječného. Průměrná nadmořská výška je 430 m. n. m.

Struktura zemědělské půdy (stav 2014):

zemědělská půda celkem: 3.729,16 ha
orná půda: 3.075,27 ha
trvalé travní porosty (TTP): 653,89 ha
zemědělská půda v méně příznivých oblastech (LFA): 3.057,45 ha, z toho 531,90 ha TTP
zemědělská půda v nitrátově zranitelných oblastech (NZO): 3.694,72 ha


Společnost se zabývá pěstováním obilovin, olejnin a plodin určených k výživě skotu.

Skladba jednotlivých plodin je každoročně následující:

pšenice ozimá: cca 900 ha
ječmen ozimý: cca 350 ha
jarní obiloviny: cca 150 ha
řepka ozimá: cca 400 ha
kukuřice na siláž cca 800 ha
ostatní pícniny cca 450 ha

Stejně jako u živočišné výroby, tak i u rostlinné výroby společnost investuje do nových technologií a strojních mechanismů. Opět je využívána podpora PGRLF, a. s. ve formě dotací úroků z úvěrů při nákupu nové zemědělské techniky. V roce 2011 jsme využili možnost vstoupit do dotačního programu Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) a získat dotaci na technologie vedoucí ke snižování emisí amoniaku do ovzduší. Veškeré tyto prostředky nám tak pomáhají snížit vysokou finanční náročnost při nákupu nových investic.