Rostlinná výroba

Meclovská zemědělská, a. s. hospodaří v podmínkách výrobního typu bramborářského, subtypu ječného. Průměrná nadmořská výška je 430 m. n. m. .

Struktura zemědělské půdy (stav 2018):

zemědělská půda celkem: 3.537, 06 ha
orná půda: 2.947,59 ha
trvalé travní porosty (TTP): 589,49 ha
zemědělská půda v méně příznivých oblastech (LFA): 2.886,16 ha, z toho 469,47 ha TTP
Veškerá zemědělská půda se nachází v nitrátově zranitelných oblastech (NZO).


Společnost se zabývá pěstováním obilovin, olejnin a plodin určených k výživě skotu.

Skladba jednotlivých plodin je každoročně následující:

pšenice ozimá: cca 800 ha

ječmen ozimý: cca 300 ha

jarní obiloviny: cca 100 ha

řepka ozimá: cca 350 ha

kukuřice na siláž cca 800 ha

ostatní pícniny cca 600 ha

     Meclovská zemědělská, a. s. do svého osevního postupu zařazuje i netradiční plodiny. Od roku 2014 pěstuje každým rokem na 15 ha brambory pro výrobu škrobu. Ty jsou pak odváženy do škrobárny v Horaždovicích. V roce 2018 bylo cca 30 ha oseto ostropestřcem mariánským, plodinou určenou pro výrobu potravinových doplňků ke zlepšení funkce jater. 

     Stejně jako u živočišné výroby, tak i u rostlinné výroby společnost investuje do nových technologií a strojních mechanismů. Opět je využívána podpora PGRLF, a. s. ve formě dotací úroků z úvěrů při nákupu nové zemědělské techniky. V roce 2011 jsme využili možnost vstoupit do dotačního programu Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) a získat dotaci na technologie vedoucí ke snižování emisí amoniaku do ovzduší. Veškeré tyto prostředky nám tak pomáhají snížit vysokou finanční náročnost při nákupu nových investic.